top of page
Strategie-Executie_gemakkelijker_maken_7.webp

ALGEMENE VOORWAARDEN

#dekleinelettertjes

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder tref je onze algemene voorwaarden aan. Met deze afspraken weten we samen wat we van elkaar mogen verwachten als we samen zaken doen. Het is een beetje saaie kost, maar wel handig om te weten. 

ALGEMENE VOORWAARDEN IMPACT ON THE JOB

Artikel 1. Definities

In dit artikel wordt verstaan onder:

1.1. IMPACT on the Job: IMPACT on the Job, gevestigd te Naarden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63224860 en alle door IMPACT on the Job ontwikkelde en/of beheerde strategie-, verander-, leiderschaps- en teamontwikkelingsconcepten waaronder 'Strategy-Execution as a Service', ‘De 100-Dagen Challenge’, de leiderschapsmasterclass ‘Out of control’ en de opleidingen ‘Strategie- en resultaatgericht leiderschap’ en ‘Strategiegerichte teamontwikkeling’, inclusief alle bijbehorende materialen en modules.

 

1.2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee IMPACT on the Job een overeenkomst heeft gesloten.

 

1.3. Overeenkomst: de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aan IMPACT on the Job, een en ander zoals opgenomen in de door IMPACT on the Job opgestelde en door Opdrachtgever akkoord bevonden offerte. Bij gebreke van een schriftelijk akkoord, wordt Opdrachtgever geacht de overeenkomst te zijn aangegaan indien partijen zijn overgegaan tot uitvoering van de opdracht. Bij gebreke van een offerte wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door alle gevoerde gesprekken en correspondentie waaruit de opdracht en de voorwaarden vallen af te leiden.

 

1.4. Schriftelijk: hetgeen in geschrift of per e-mail is opgesteld.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
 

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een overeenkomst.

 

2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

 

2.3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.4. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de Overeenkomst nietig blijkt of rechtsgeldig vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden of de Overeenkomst aan. Partijen treden dan in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de (ver)nietig(d)e bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de (ver)nietig(d)e bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst
 

3.1. Alle door IMPACT on the Job uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend totdat Opdrachtgever de offerte heeft aanvaard. Offertes komen te vervallen indien deze niet binnen 60 dagen na verzending door Opdrachtgever zijn aanvaard.

 

3.2. Opdrachtgever erkent na aanvaarding de juistheid van de offerte.

 

3.3. Indien aanvaarding mondeling is gedaan, draagt Opdrachtgever hiervan de bewijslast.

 

3.4. Indien Opdrachtgever naar aanleiding van de offerte wijzigingen in de opdracht voorstelt, komt er eerst een Overeenkomst tot stand nadat IMPACT on the Job de wijzigingsvoorstellen uitdrukkelijk heeft aanvaard.

 

3.5. Alle door IMPACT on the Job te hanteren prijzen zijn exclusief btw, locatie, verzorging, administratiekosten, heffingen, toeslagen en overige factoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

3.6. In geval Opdrachtgever hierom schriftelijk verzoekt, kan de inhoud van de Overeenkomst na totstandkoming daarvan uitsluitend gewijzigd worden, indien IMPACT on the Job de wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot een prijswijziging leiden.

 

3.7. Opdrachtgever is verplicht om IMPACT on the Job alle noodzakelijke medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan IMPACT on the Job het recht heeft de Overeenkomst conform het bepaalde in artikel 11 de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen.

 

3.8. Opdrachtgever zal bij uitvoering van de Overeenkomst op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen, zoals maar niet beperkt tot, presentatiefaciliteiten (beamer, laptop, scherm, etc.), verzorging (zoals water/thee/koffie/lunch) en geschikte ruimte(s), aan IMPACT on the Job ter beschikking stellen.

 

3.9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aangeleverde stukken en is volledig verantwoordelijk hiervoor.

 

3.10. Opdrachtgever kan een opdracht annuleren en/of in overleg met opdrachtnemer verplaatsen naar een andere datum. Indien de annulering of wijziging van datum, tussen de 4 en 2 weken vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij latere annulering of verzoek tot verplaatsing dient de opdrachtgever het volledige tarief te voldoen. Annulering en/of verzetten van een opdracht dient schriftelijk, dan wel per email (info@impactonthejob.nl), te geschieden.

Een uitzondering op bovenstaande vormt de masterclass ‘Out of control’, dit i.v.m. de inhuur van derden voor de uitvoering van dit programma. Op dit programma zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing; Opdrachtgever kan de boeking voor deze masterclass annuleren en/of in overleg met opdrachtnemer verplaatsen naar een andere datum. Indien de annulering of wijziging van datum, tussen de 8 en 4 weken vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij latere annulering of verzoek tot verplaatsing dient de opdrachtgever het volledige tarief te voldoen. Annulering en/of verzetten van een opdracht dient schriftelijk, dan wel per email (info@impactonthejob.nl), te geschieden.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
 

4.1. IMPACT on the Job zal de Overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren. Zij kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden, immer het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

 

4.2. Opdrachtgever zal alle gegevens waarvan IMPACT on the Job aangeeft dat nodig te hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst, op tijd verstrekken. Indien de verlangde gegevens niet op tijd zijn verstrekt, heeft IMPACT on the Job het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen

 

4.3. Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst eenzijdig zo te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. De opdrachtgever zal hiervan dan binnen 48 uur van op de hoogte worden gebracht.

 

4.4. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet geheel nakomt, heeft IMPACT on the Job het recht haar werkzaamheden op te schorten totdat de tekortkoming van Opdrachtgever is opgeheven.

 

4.5. IMPACT on the Job heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt op het moment dat IMPACT on the Job haar verbintenis had moeten nakomen en haar niet valt toe te rekenen. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat de verantwoordelijke consultant/trainer/coach binnen 48 uur voorafgaand aan de training/sessie/afspraak onverwacht verhinderd is, bijvoorbeeld door ziekte. Partijen zullen dan een nieuwe afspraak maken.

Indien de overmacht langer dan 14 dagen aaneengesloten voortduurt, heeft ieder der partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij het recht op schadevergoeding ontstaat.

 

4.6. IMPACT on the Job heeft het recht om gebruik te maken van aan haar gelieerde partners in business en hulppersonen. Onder hulppersonen worden mede verstaan ondergeschikten. De kosten hiervan komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de inschakeling van hulppersonen niet nader in de Overeenkomst is omschreven en evenmin is overeengekomen.

 

4.7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 1 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 5. Voltooiing van de Overeenkomst
 

5.1. Wanneer in de Overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde

werkzaamheden, is dit te allen tijde een indicatieve en nooit een fatale termijn.

 

5.2. IMPACT on the Job heeft de uitvoering van de Overeenkomst voltooid indien zij alle werkzaamheden heeft gedaan die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 6. Betaling
 

6.1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

6.2. Opdrachtgever is verplicht om vooraf (gedeeltelijk) te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in het geval van een maandelijkse betalingsregeling. De verschuldigde betaling dient uiterlijk 5 werkdagen voor datum van eerste uitvoeringsdag opdracht te zijn ontvangen door Opdrachtnemer.

6.3. Indien Opdrachtgever niet binnen de toepasselijke termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke handelsrente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens is Opdrachtgever onmiddellijk na het verstrijken van de betalingstermijn buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 275,00.

6.4. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is IMPACT on the Job direct gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

 

Artikel 7. Geheimhouding
 

Partijen zijn verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle over en weer verstrekte gegevens, waarvan zij weten of redelijkerwijs moeten begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn. Partijen zijn uit deze verplichting ontheven indien een dwingend wettelijk voorschrift dat van hen vergt.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom
 

IMPACT on the Job rechthebbende op het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom van het gebruikte of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van IMPACT on the Job.

 

Artikel 9. Klachten
 

9.1. IMPACT on the Job neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op diensten van haarzelf en/of gedragingen of handelingen van door haar ingezette partners in business en hulppersonen.

 

9.2. Klachten dienen bij voorkeur per e-mail te worden ingediend (info@impactonthejob.nl).

 

9.3. IMPACT on the Job spant zich in om klachten zo goed mogelijk af te handelen. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert nimmer een erkenning van enige aansprakelijkheid.

 

9.4. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet en geeft hem geen opschortingsrecht.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
 

10.1. De aansprakelijkheid van IMPACT on the Job is beperkt tot de vergoeding van de directe schade in de engste zin van het woord en in ieder geval voor maximaal het betreffende factuurbedrag exclusief btw. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de aansprakelijkheid in geen geval meer bedragen dan de prijs, exclusief btw, bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestatie in de periode van twee maanden voorafgaand aan het verzuim, met een maximum van € 20.000,00. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventuele reeds door IMPACT on the Job gecrediteerde bedragen en zowel voor het geval dat de schade door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt als daarbuiten.

 

10.2. IMPACT on the Job is slechts aansprakelijk op grond van toerekenbare tekortkoming nadat zij ter zake onverwijld, in ieder geval binnen 48 uur na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk, deugdelijk en gedetailleerd in gebreke is gesteld.

 

10.3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, immateriële schade en gederfde winst, is expliciet uitgesloten.

 

10.4. Voorgaande aansprakelijkheidsuitsluitingen vinden geen toepassing voor zover de ingetreden schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie en/of leidinggevenden van IMPACT on the Job.

Artikel 11. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
 

11.1. Indien de Overeenkomst een eenmalige opdracht betreft, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan door de duur van die opdracht.

 

11.2. In geval er sprake is van een duurovereenkomst, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de termijn zoals in de offerte of Overeenkomst vermeld. Indien geen termijn is vermeld, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de duur van een jaar. Na ommekomst van de termijn, hoe ook bepaald, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor dezelfde termijn. Partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van een termijn met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar.

 

11.3. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, is IMPACT on the Job gerechtigd om zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst, haar verplichtingen uit Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat IMPACT on the Job tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd de verder aan haar toekomende rechten. Het voorafgaande geldt ook indien er sprake is van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of betalingsonmacht van Opdrachtgever.

 

Artikel 12. Wijzigen van de algemene voorwaarden
 

IMPACT on the Job heeft het recht de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Van een wijziging zal zij Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen.

 

Artikel 13. Geschillenregeling
 

13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

13.2. In geval van geschillen zullen partijen eerst trachten de kwestie minnelijk te regelen. Er is een geschil zodra een der partijen zulks verklaart.

13.3. Indien een der partijen, dan wel partijen gezamenlijk, besluit een geschil voor te leggen aan de rechter, dan is de rechtbank in Utrecht bevoegd van het geschil kennis te nemen, zulks onverminderd het recht van IMPACT on the Job om te kiezen voor de bevoegdheid van de rechter ingevolge de normale competentieregels.

Versie maart 2024.

bottom of page